Ki'i (or totems) near
the Hale o Keawe
Ki'i near Hale o Keawe
The Hale o Keawe The Hale o Keawe temple and
mausoleum which housed the
bones of 23 Ali'i (royalty)
Ki'i (wooden images) that stand
watch over the Hale o Keawe
Ki'i at the Hale o Keawe
Reconstructed Temple Model Reconstructed model of
the Hale o Keawe Temple
on a Heiau platform
Palm Trees along
the Pu'uhonua Wall
Palm Trees along the Pu'uhonua Wall
Papamu Stone, used in game of Konane Papamu Stone, used in the
ancient game of Konane